Print

Tehtud tööd

Aastatel 1991 - 2005 on meie ettevõtte insener - hüdrotehnik Jaak Reinmets kaitsnud viis erinevat rahvusvahelise uudsusega leiutist. Leiutised on seotud hüdrotehniliste ehitiste projekteerimise ja ehitamisega. Sealjuures ka sadamate uute konstruktsiooniliste lahenduste väljatöötamisega.


2015


Imastu Kool - Kodu reoveepumpla rekonstrueerimine

Võsu sadama II etapi projekteerimine ja ehitamine

Vaskjala hüdrosõlme kalapääsu ehitamine

Varbla Puhkeküla sadama eelprojekt

Madise külasadama asukohavalik ja eskiislahendus

Imastu Kool - Kodu reoveepuhasti regulaarne hooldusteenus


2014


Imastu Kool - Kodu reoveepuhasti järelpuhastussüsteemi projekteerimine ja rekonstrueerimine

Vorbuse küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemi laiendamise III etapp. Jõekääru tn 20 vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimine ja rajamine

Võsu sadama I etapi projekteerimine ja ehitamine

Vasknarva paadisadama hüdrotehniliste rajatiste rekonstrueerimisprojekt

Kaberneeme sadama hüdrotehniliste rajatiste rekonstrueerimisprojekt

Purtse jahisadama hüdrotehniliste rajatiste rekonstrueerimisprojekt

Nõva sadama ja sadamahoone eskiislahendus

Imastu Kool - Kodu reoveepuhasti regulaarne hooldusteenus


2013


Kallaste sadama ehitustööd

Kuimetsa aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööd. Reoveepuhasti projekteerimis- ja ehitustööd

Kaiu aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööd. II etapp

Jõeserva sadama projekteerimistööd

Kodijärve Kodu puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja veetöötlusjaama rajamine

Karula Kodu puurkaevpumpla ja reoveepuhasti rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve teenuse osutamine

Imastu Kool - Kodu reoveepuhasti korrastus ja rekonstrueerimistööd

Imastu Kool - Kodu reoveepuhasti regulaarne hooldusteenus


2012


Rohuneeme väikesadama projekteerimine ja ehitamine

Kallaste sadama tööprojekti koostamine

Papissaare ja Vikati väikesadamate ehitustööd

Kodijärve Kodu, Võisiku Kodu, Vägeva Kodu ja Karula Kodu puurkaev pumplate ning Karula Kodu reoveepuhasti rekonstrueerimise eelprojektide koostamine

Mustamäe katlamaja reovee puhastusseadmete ja tehnoloogia kaasajastamise projekteerimine

Mustamäe katlamaja aurukatelde läbipuhkevee ja vee ettevalmistusseade GRÜNBECK-i reovee neutraliseerimise seadme tööprojekti koostamine


2011


Kuimetsa aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööde I etapp. Puurkaevpumpla rekonstrueerimine ja veepuhastussüsteemide paigaldus

Atla Sadama I etappi ehitamine

Rannaaugu sadama I etappi ehitamine

Võisiku Hooldekodu reoveepuhasti ja biotiikide hooldus-, puhastus- ja käivitustööd

Taaliku sadama rekonstrueerimise projekteerimine I etapp

Lossi tn 34 hoonesiseste torustike ülesjoonestusprojekt

AS Hoolekandeteenused Lõuna piirkonna hooldekodude vee- ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise otstarbekusuuringu teostamine ja vajalike tööde eelarve koostamine

Erastvere Hooldekodu reovee kollektortorustiku osaline rekonstrueerimine


2010


Kaiu aleviku reoveepuhasti ja joogiveepuhastusjaama projekteerimis- ja ehitustööd

Peipsi Mustvee reisi- ja kaubasadama projekteerimise ja ehitamise järelvalve

Erastvere Hooldekodu reoveepuhasti ja biotiikide korrastustööd

Atla sadama projekteerimine I etapp

Rannaaugu sadama projekteerimine I etapp

Jõeserva sadama projekteerimine

Sassukvere sadama projekteerimine

Rannaaugu sadama projekteerimine II etapp

Atla sadama projekteerimine II etapp

Papissaare Kalasadama rekonstrueerimise projekteerimine I etapp

Kallaste Sadama rekonstrueerimise projekteerimine I etapp

Võrkaia Sadama rekonstrueerimise projekteerimine I etapp


2009


Kaiu aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööd

Taebla valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine


2008


Neeme sadama projekteerimistööd

Kohila alevi vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööde projekteerimine ja ehitus. Lisaks kolme uusarenduse vee- ja kanalisatsioonisüsteemi projekteerimine ja ehitus Kohila vallas

Kaiu alevi vee- ja kanalisatsioonisüsteemi uuringud ja rekonstrueerimisprojekti koostamine


2007


Erinevate vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimistööd Viimsi vallas


2006


Viimsi aleviku Gerbera tee vee ja kanalisatsioonitorustikud

Viimsi valla Haabneeme Salumetsa maaükuse veevarustus-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike ehitus

Viimsi valla Muuga küla Lepakännu 3 ja 5 veetorustiku ehitus

Viimsi valla Tammneeme küla Lepa maaüksuse vee-, reovee- ja sadeveetorustike ehitus

Viimsi aleviku Nelgi tee 13 kinnistusiseste ja Halli tee ja Nelgi tee vahelise vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus

Tähtvere valla Vorbuse küla Jõekääru ja Jänese maaüksuste vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitus ja projekteerimine

Sõru sadama reoveepuhasti ja kanalisatsioonitrasside ehitus koos projekteerimisega

Kaiu valla vee-ja kanalisatsioonirajatiste projekteerimine ja ehitus

Toila sadama projekteerimine

Neeme sadama eeluuringud ja projekteerimine

Lõunaranna sadama projekteerimine


2005


Kohila alevi Tööstuse tn. 27 ja 29 korterelamute ühendamine olemasoleva kanalisatsioonikollektoriga. Projekteerimis ja ehitustööd

Kohila alevi Tööstuse tn 12 veetrassi ühendamine Ülejõe elamukvartaliga. Projekteerimis ja ehitustööd

Kohila alevi Vetuka ülepumpla paigaldus koos ühendamisega Salutaguse – Kohila kanalisatsioonikollektoriga. Projekteerimis ja ehitustööd

Kohila alevis Salutaguse kanalisatsioonikollektori ühendamine Kohila puhastusseadmetega. Projekteerimis ja ehitustööd

Tähtvere Valla Vorbuse küla vee-ja kanalisatsioonirajatiste I etapp. Projekteerimis ja ehitustööd

Krati jahisadama projekteerimine


2004


Saue linna lokaalse veemajandussüsteemi teostatavuse analüüs

Palivere asula joogiveevarustuse rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööd

Kabala valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamine

Imavere valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava koostamine

Liivi küla joogivee flooriärastusseadme paigaldus ja tuletõrje veevõtusüsteemi rekonstrueerimine

Salutaguse Pärmitehase reoveekollektori rajamine

Põltsamaa -Pedja jõgede valgala Ühtekuuluvus fondi tehnilise abi rahastamistaotluse koostamine

Vändra valla reovee puhastusseadmete kompleksne rekonstrueerimine koos kanalisatsioonikollektoritega. Projekteerimine ja ehitus

Pihlaka jahi- ja paadisadama projekteerimine


2003


Emajõe-Võhandu alamvesikonna ISPA taotluse koostamine

Viimsi valla Püünsi asula veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimine ja ehitus

Saue valla Pilliroo elamukvartali Vesirooso tn veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitus

Saue valla Nõlvaku reoveeuhasti likvideerimine ja kahe pumpla ehitus koos projekteerimisega


2002


Liivi asula reovee biopuhasti ehitus

Nabala küla reovee biopuhasti projekteerimine ja ehitus

Risti asula kanalisatsiooni ja veevarustuse planeeringu ja tööprojekti koostamine

Umbusi prügila sulgemisprojekti ekspertiis

OÜ Westoil tankla olmereovete, kanalisatsiooni ja veevarustuse projekti koostamine

Jõhvi sõjaväelinnaku veemõdusõlme rekonstrueerimine

Ääsmäe asula kanalisatsioonitorustike ehitus koos projekteerimisega

Saue valla Laagri asula Pilliroo elamukvartalivälistorustike ehitus

Vastse-Kuuste asula veevarustuse rekonstrueerimine koos pumplate, veepuhastusjaama ja veemõõdusõlmedega (ehitus ja projekteerimine)

Vastse-Kuuste Lihatööstuse reovee eelpuhasti projekteerimine ja ehitus


2001


Välistorustike rajamine Tapal

Võru Meegomäe reoveepuhasti ehitus

Jõhvi kordoni reoveepuhasti II etapi ehitustööd koos projekteerimisega

Hiiu Maakonna Jäätmekäitluskeskuse ekspertiis projekti koostamine

Tapa sõjaväelinnaku veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgu ehitus


2000


Väikesadamate 4 tüüpprojekti (tüüpprojektide väljatöötamine ja projektdokumentatsiooni koostamine)

Saue valla Laagri asula nelja elamurajooni kanalisatsiooni- ja veevarustustorustikud (välisvõrkude projekteerimine), asula veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgu ehitus

Toila sadama rekonstrueerimine

Tapa sõjaväelinnaku kanalisatsioonipumpla, survetorustiku ja biopuhasti projekteerimine, uue ja vana linnaku vee veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrgu ehitus

Saue valla Nõlvaku biopuhasti likvideerimis projekti koostamine

Jõhvi kordoni ja Meegomäe sõjaväelinnaku reoveepuhastite projekteerimine

Jõhvi kordoni reoveepuhasti rekonstrueerimine

Väikesadamate tüüpprojektide Rimon 1, Rimon 2, Evald ja Vilmar tehniliste lahenduste ja tööprojektide koostamine


1999


Zelkovi, Giebultovi ja Bvola-Debinska linnade (Poola) reoveepuhastid (ehitustööde juhtimine ja järelvalve teostamine)

Kolme erineva riigihankekonkursi võitmine ja tööde teostamine


1998


Samara, Jekaterinburgi ja Volzhki linnade (Venemaa) Coca Cola tehased (reoveepuhastite ehituse projekti juhtimine, seadmete häälestus ja järelvalve

Orjaku sadama projekteerimine

Nelja erineva riigihankekonkursi võitmine ja tööde teostamine.


1997


Zabierzowi linna (Poola) reovepuhasti (puhasti montaa˛ ja häälestus, tööde juhtimine ja järelvalve)

Koikla sigala rekonstrueerimine

Rälby sadama projekteerimine ja ehitamine

Kuue erineva riigihankekonkursi võitmine ja projekteerimis ning ehitustööde teostamine


1996


Roomassaare kaatrite kai ehitusprojekti koostamine ja ehitamine© Monoliit OÜ   |   Tel. 6 314 678   |   info@monoliit.ee Design & system by Idesun Media